کد خبر : 36459

سرزمین حلقه ها !

|علی عبدالخانی|

وقتی تسلسل و ضوابط اداری از موسسات رخت بر می بندد، وقتی مفاسد مالی و اداری پیکره یک نظام اداری را در می نوردد، آنگاه که مفهوم قانونمندی و شفافیت از عرصه انتصابات مدیران ریز و درشت کوچ می کند، وقتی حلقه برتر حفظ منافع مردم و یگانه پناهگاه آنها، *یعنی قانون* از درون تهی و خالی می شود و...در چنین حالتی رسم الخط دایره ها و حلقه های کوچک و بزرگ بعنوان ترسیم کننده اصلی مناسبات اداری، مالی و مدیریتی بخوبی ظاهر و برجسته می شود.
حلقه های به ظاهر پنهان در همه جا رخنه کرده و هدایتگر مهمترین مراکز خدماتی و غیر خدماتی در حوزه های مهم مدیریتی خوزستان شده اند.
در دنیایی که تحزب لزوم وجود حلقه ها را بسیار کم رنگ کرده است، تفاوتی میان قصور و تقصیر یک مقام مسئول دیده نمی شود و در فرض بروز کاستی در حوزه مدیریتی یک مقام مسئول (صرفنظر از اینکه نقصان عملکردی ناشی از تقصیر باشد یا نباشد) آن مقام وفق یک روتین نهادینه شده و بدون هیچ مقاومتی از کار خود برکنار می شود.
در همان دنیا یک قطار بدلیل خطای انسانی یا عوامل محیطی از ریل خارج می شود و به تبع آن ارشدترین مقام (که خروج قطار از ریل رابطه مستقیمی با ایشان ندارد) کار خود را به دیگری می دهد.
یکی از فواید این فرهنگ مترقی ارسال سیگنال مثبت مبنی بر اهمیت مردم نسبت به مسئولان است.
وضعیت بحرانی استان و اصرار بر بقاء یا ابقای چند مدیر که حوزه تحت مدیریت آنها در کانون بحران قرار دارد، نشان می دهد که در این سرزمین به اصطلاح زر خیز حلقه بزرگ قانون و منافع شهروندان جای خود را به حلقه های مختلف محفلی و گروهی داده است.
برای آنان که بیش از ظاهر به عمق قضایای استان می نگرند، واضح و مبرهن است که سرنوشت مدیریتی استان از چارچوب نسبی مورد انتظار مردم خارج شده و هدایتگران حلقه ای زمام امور را بدست گرفته اند.
حلقه های به ظاهر پنهان حتی حوزه هایی که مدیریت در آنها با مشخصه توان و تخصص گره خورده و خروجی آنها سلامت و زندگی مردم را بطور مستقیم درگیر می کند نیز نفوذ کرده و بدون نگاه به نتایج بدست آمده، وضعیت اسفبار موجود را برای مردم خوزستان به ارمغان آورده اند و تحت هر شرایطی از مهره های ناتوان، مسئولیت ناپذیر و تحمیل شده خود به مردم دفاع می کنند.
در گذشته نه چندان دور حلقه های پنهان، شهرداری اهواز را بعنوان آزمایشگاه و پایلوت پیاده کردن انواع طرحهای خود انتخاب کردند و برای اولین بار شایسته سالاری، تخصص، تعهد، توانمندی و... در آن موسسه خدماتی را قربانی منافع محفلی خود نمودند.
محصول آنچه بر سر شهرداری اهواز آمد در حقیقت تحمیل مسئولیت ناپذیری، بی انظباتی مالی، دور زدن قوانین و مقررات، انتصابات توصیه ای، تهی کردن شهرداری از نیروهای توانمند و... بود ، با این وجود این امیدواری وجود داشت که دایره نفوذ حلقه نشینان از محدوده شهرداری فراتر نرود و دامنگیر سایر سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی خدمات رسان و... نشود، اما قدرت مانور مردان حلقه ای توانست مهمترین مناسبات اداری-مدیریتی استانی به ثقل خوزستان را به نفع منافع گروهی و باندی آنها هدایت کند و نسخه ای شبیه به شهرداری اهواز برای کل استان پیچیده شود.
وضعیت انتصابات (بواسطه حلقه ها) نه تنها عرصه حوزه های فنی و تخصصی را درنوردید بلکه با الگو برداری از شهرداری اهواز به حوزه رسانه و روابط عمومی ها نیز سرایت کرد که پیامها و خبرهای نازل و غیر حرفه ای بسیاری از آنها بهترین دلیل بر این مدعا است.
مردم ما باید بدانند که خطر حاکمیت حلقه ها بمراتب بیش از خطر گرد و غبار و ... زیرا بخش مهمی از بحران موجود محصول مستقیم وجود منصوبان غیر متخصص و مسئولیت ناپذیر حلقه ای است.
از منظر و دیدگاه حلقه نشینان یک مدیر غیر مرتبط به اصل بحران تنها بدلیل عدم اتصال به حلقه های نگه دارنده عزل می شود اما آنها که در مرکز بحران قرار گرفته اند به صرف اتصال به حلقه ها، با چنگ و دندان نگه داشته می شوند.
این دوگانگی شاید در کوتاه مدت جواب دهد اما دیری نخواهد پایید که منجر به فروپاشی همه سازه های نگه دارنده خواهد شد.
شرایط ماههای اخیر بگونه ای است که بیم آن می رود حاکمیت حلقه ها از مدیریت های تحتانی هم نگذرد و برسیم به نقطه ای که یک مدیر دبستان در یک روستای دور افتاده نیز برای نگاه داشت و  حفظ کرسی مدیریتی خود، مجبور به توسل به یکی از حلقه های نگه دارنده شود