کد خبر : 32545

بازار ماهی فروشان درخرمشهر

عکس: علی محمدی


بازار ماهی فروشان - خرمشهر - عکس: علی محمدی - ایسنا

بازار ماهی فروشان - خرمشهر - عکس: علی محمدی - ایسنا

بازار ماهی فروشان - خرمشهر - عکس: علی محمدی - ایسنا

بازار ماهی فروشان - خرمشهر - عکس: علی محمدی - ایسنا

بازار ماهی فروشان - خرمشهر - عکس: علی محمدی - ایسنا

بازار ماهی فروشان - خرمشهر - عکس: علی محمدی - ایسنا

بازار ماهی فروشان - خرمشهر - عکس: علی محمدی - ایسنا

بازار ماهی فروشان - خرمشهر - عکس: علی محمدی - ایسنا

بازار ماهی فروشان - خرمشهر - عکس: علی محمدی - ایسنا

بازار ماهی فروشان - خرمشهر - عکس: علی محمدی - ایسنا

بازار ماهی فروشان - خرمشهر - عکس: علی محمدی - ایسنا

بازار ماهی فروشان - خرمشهر - عکس: علی محمدی - ایسنا